FUNKCJA TRENERA I INSTRUKTORA SPORTU, A DEREGULACJA NIEKTÓRYCH ZAWODÓW2013-08-21
23 lipca bieżącego roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (zwana dalej „ustawą deregulacyjną”). Podpisana przez Prezydenta 9 lipca br. ustawa deregulacyjna dotyka również zawodów wykonywanych w świecie sportu. Jak bowiem wynika z przyjętego projektu, (który już niedługo wejdzie w życie zgodnie z dyspozycją art. 50 ustawy deregulacyjnej, iż wchodzi ona w życie po upływie 30 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) dokonuje on między innymi zmiany w ustawie z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (zwana dalej „uos”). Zmiany te dotyczą art. 41 i art. 42 uos, które dotychczas regulowały kwalifikacje zawodowe w sporcie.

Jak wynika z art. 25 ustawy deregulacyjnej, nowelizacja ustawy o sporcie została dokonana poprzez: zmianę brzmienia art. 41 uos, który regulował tytułowy zawodowe trenera i instruktora sportu, a także poprzez uchylenie w całości art. 42 uos, regulującego uznawanie kwalifikacji uzyskanych przez trenerów i instruktorów sportu za granicą.

Mianowicie art. 41 uos będzie miał następujące brzmienie:

„ art. 41

1. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy.

2. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust.1 przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

3. Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

            1) ukończyła 18 lat;

            2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

            3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań          trenera lub instruktora sportu;

            4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub okreslone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.           193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.       Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40). „

Już na pierwszy rzut oka widać, iż w zakresie art. 41 uos doszło do znacznych zmian nie tylko w sferze klas trenerskich i podziału pomiędzy funkcją trenera a instruktora sportu, ale również poprzez uszczuplenie wymogów, jakie mają spełniać osoby chcące pełnić komentowane funkcję.

Warto więc zaprezentować jakie najważniejsze zmiany niesie ze sobą nowe brzmienie art. 41 uos:

  •     „trener” jak i „instruktor sportu” nie będą już nazywane „tytułami zawodowymi”- na chwilę obecną nie wydaje się by ta zmiana powodowała jakiekolwiek wątpliwości. Wątpliwości mogą pojawić się dopiero w sytuacji odnoszenia się przez inne przepisy do „tytułów zawodowych”, co wówczas wyłączy możliwość stosowania ich do „trenerów” i „instruktorów sportu”;
  •    zrównanie wymogów dla trenerów i instruktorów sportu – mianowicie obydwa te określenia w myśl nowych przepisów traktowane są równorzędnie;
  •     brak stopniowania szczebli trenerskich – bodaj najistotniejsza zmiana w zakresie deregulacji. Ustawa deregulacyjne używa tylko określenia „trener” bez dodatkowych stopni, co miało miejsce we wcześniejszym brzmieniu zapisu art. 41 uos tj. podziału na: trenera klasy drugiej, trenera klasy pierwszej oraz trenera klasy mistrzowskiej;
  •    brak wymogu ukończenia studiów wyższych – wymóg ten z małymi wyjątkami w dotychczasowym brzmieniu funkcjonował dla osób chcących pełnić komentowane funkcje. W myśl nowych przepisów dla osoby, która chce zostać trenerem lub instruktorem sportu wystarczy posiadanie jedynie średniego wykształcenia;
  •     dodanie nowego wymogu w postaci posiadania przez osoby chętne do pełnienia komentowanych funkcji wymogu: „posiadania wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu”. Jednocześnie ustawa nie precyzuje, w jaki sposób wiedza, doświadczenie i umiejętności mają być weryfikowane oraz nie wprowadza wymogu chociażby sprawdzenia ich w stosownym egzaminie. W praktyce weryfikacji tej będą dokonywać polskie związki sportowe;
  •    wyłączenie procedury ubiegania się o uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na prowadzenie specjalistycznych kursów trenerów i instruktorów sportu.

Czy wprowadzone uproszczenia dla osób chcących zostać trenerami i instruktorami sportu w rzeczywistości przyniosą pożądany efekt w postaci zwiększonej liczby profesjonalnej i dobrze wykwalifikowanej kadry trenerskiej, która to będzie w stanie wyszkolić dla kraju przyszłych mistrzów, czas pokaże. W mojej opinii, aż tak daleko idąca regulacja, która w praktyce nie tylko zlikwidowała stopnie trenerskie, ale również zrównała funkcję trenera z instruktorem sportu oraz nie wymaga od osoby ubiegającej się ukończenia studiów wyższych może spowodować pojawieniem się rzeszy niedoświadczonych i źle przygotowanych do swojej roli trenerów i instruktorów sportu, którzy już na samym początku kariery młodych zawodników mogą doprowadzić do ich złego wyszkolenia. To natomiast może spowodować utrudnienia w ich dalszym rozwoju. Tym samym odniesiemy odwrotny efekt od planowanego – będziemy mieli rzesze trenerów i instruktorów sportu wraz z źle wyszkolonymi zawodnikami. A chyba nie o taki efekt chodziło ustawodawcy.

źródło: prawosportowe.pl


POLECAMY

florbalki.pl - portal z pasją odwiedzin: 7481903